English

En ny æra for polarforskning

DOKIPY skal knytte sammen eksisterende datahåndteringsinstitusjoner i Norge som er sentrale i de nasjonale IPY-aktivitetene og har langsiktige mandat for datahåndtering innenfor ulike disipliner.

Konsept

DOKIPY er Norges bidrag til Polarårets "IPY Data and Information Service" (IPYDIS). IPYDIS er en samling med datasentre og dataarkiv som ved hjelp av felles standarder for dokumentasjon av data bidrar til en samlet oversikt over data samlet inn og produsert gjennom Polaråprosjekter, samt tilgang til datasettene.

Tankegangen bak DOKIPY er å utnytte eksisterende infrastruktur til å sette opp datahåndteringstjenester for polarårprosjekter finansiert av Norges forskningsråd Alle polaråsprosjekter er forpliktet til å følge IPYs retningslinjer for datahåndtering slik de er nedfelt i IPYs "Data Policy" dokument. Denne formulerer krav vedrørende tilgang til informasjon om datasettene som lages i IPY-prosjekter, tilgang til selve datasettene og arkivering av datasettene. DOKIPY setter opp en tjeneste som oppfyller polarårsprosjektenes forpliktelser og knytter norsk IPY datahåndtering til nettverket IPY Data and Information Service.

DOKIPY utnytter eksisterende infrastruktur og kompetanse ved Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt, NILU og Meteorologisk institutt. Eksisterende databaser ved disse institusjonene tilpasses kravene til det internasjonale polaråret og sys sammen til en virtuell database. Denne virtuelle databasen knyttes sammen med øvrige polarårsdatabaser i verden og metainformasjon om norske datasett formidles eksternt. Metainformasjon fra internasjonale polarårs prosjekter blir høstet og gjort søkbart i norske databaser.

Gjennom DOKIPY skal NFR oppnå en oversikt over datasett samlet inn gjennom norske polarårsprosjekter.

Internasjonale bidrag til IPYDIS omfatter: