English

En ny æra for polarforskning

DOKIPY skal knytte sammen eksisterende datahåndteringsinstitusjoner i Norge som er sentrale i de nasjonale IPY-aktivitetene og har langsiktige mandat for datahåndtering innenfor ulike disipliner.

Informasjon til brukere av DOKIPY

Hva er DOKIPY

DOKIPY håndterer datasett og informasjon om datasett. Et datasett kan være en eller flere filer som naturlig hører sammen.


Tjenestene DOKIPY tilbyr er litt forskjellig avhengig av hvilken DOKIPY node som benyttes. Alle nodene (HI, NP og METNO) håndterer metdata og gjør disse s&slash;kbare. HI og METNO håndterer også selve datasettene. For øyeblikket er det kun METNO som tilbyr tilgang til datasettene via internett. Denne tilgangen er styrt av metainformasjonen som følger datasettene. Dvs noen datasett kan være fritt tilgjengelig, mens andre er beskyttet av brukernavn og passord i en overgangsperiode i tråd med anbefalingene fra IPYs datapolitikk. Metainformasjonen synkroniseres mellom DOKIPY nodene, dvs informasjon som er lagt inn f.eks. i NPs metadatabase vil også være tilgjengelig gjennom HI og METNOs databaser.


Metainformasjon kan legges inn vha internettbaserte skjemaer i NP og METNOs databaser. Når det gjelder behandling av selve datasettene er det forskjellige krav hos HI og METNO. METNO har satt opp et automatisert system som overvåkes av operatører Dette forutsetter at data lastes opp som NetCDF filer med CF-metadata. Filene kan testes før opplasting og med informasjon om kravene til filene, slik testfunksjonalitet er tilgjengelig på http://dokipy.met.no/submission.html. Filene kan lastes opp direkte vha http://dokipy.met.no/r2/upl/index.php. For opplasting av datasett til HIs DOKIPY node, vennligst ta kontakt vha informasjonen som er gitt på kontaktsiden.


Hva er metadata?

Metadata er data som beskriver de egentlige dataene. Metadata forteller hvem som har målt hva og hvor og når. Det er mange forskjellige måter å angi metadata på men de fleste datasentre forholder seg til en eller flere internasjonale standarder. Polaråret har valgt å ta i bruk Global Change Master Directory (GCMD) Directory Interchange Format (DIF). Dette er en standard som er kompatibel med ISO19115. EUs INSPIRE direktiv som påvirker håndteringen av romlig lokaliserte datasett i Norge forholder seg også til ISO19115. Metadata for polaråret kan oversettes til andre metadata standarder ved behov. Alle metadata for Polarår datasett i Norge foreligger også i standarden Dublin Core.


Mer informasjon om metadata er tilgjengelig på:


Hvorfor trenger vi metadata?

Som angitt over ønsker vi å ha en oversikt over hvem som målte hva, når og hvor. Denne informasjonen benyttes til å lage oversikter over hva som er samlet inn (pålagte krav gjennom OECD, INSPIRE o.l.), for å unngå overlappende innsats (med mindre det er eksplisitt ønsket), og ikke minst til å foreta trygg forvaltning av datasettene for fremtiden. Hensikten med Polarårets datahåndteringsrutiner er å sikre at de data som samles inn under dette Polaråret er tilgjengelig ved det neste Polarået slik at variasjoner og endringer kan identifiseres og følges. Metadata er et av de tiltakene som gjør Polaråret til mer enn enkeltstående prosjekter, det binder Polarårsprosjekter og -forskere sammen på tvers av prosjekter, nasjoner og disipliner.


Hva er et arkiv?

Et arkiv er et datasenter med et langsiktig mandat for forvaltning av datasett. Et arkiv har som oppgave å sørge for at datasett kan gjenfinnes av fremtidige forskere mange år inn i fremtiden, sikre at datasettene fortsatt er leselige, forstålige (at vi vet hva de inneholder og hvordan det kan brukes) og at de som opprinnelig samlet inn dataene får anerkjennelse for det arbeidet de utførte ved innsamling av datasettene. Datasentre som er arkiv har rutiner og systemer som sikrer trygg forvaltning av datasettene uavhengig av teknologisk utvikling, endringer i personell o.l.


Hva gjør DOKIPY for meg?

DOKIPY sikrer at datasett som er implementert i DOKIPYs systemer forvaltes i henhold til Polarårets datapolitikk og alle forpliktelser i tilknytning til denne forvaltningen ivaretas.